Záruční a reklamační podmínky

Záruční podmínky

 1.  Vaše vozidlo bylo konstruováno a vyrobeno na nejvyšší úrovni, dle přísných norem a pod přísnou kontrolou kvality. Nejen díky tomu jsme si jisti, že si vychutnáte dokonalé a prvotřídní provedení, spolehlivost, bezpečnost a komfortní jízdní vlastnosti. Pokud se však na vozidle vyskytne během záruční doby zřejmá vada materiálu, vada způsobená špatnou montáží nebo zpracováním, bude po uznání záruky v záruční době bezplatně odstraněna.
 2. Není-li uvedeno, dohodnuto či stanoveno jinak, na toto vozidlo zakoupené u společnosti BUFFLER nebo jejího Autorizovaného prodejce, při dodržování stanoveného způsobu používání, dodržování veškerých servisních, záběhových a údržbových podmínek stanovených zejména v této Uživatelské příručce je společností BUFFLER poskytována od data zakoupení záruka 24 měsíců pro koncového zákazníka, který není Podnikatelem.
 3. Je-li vozidlo zakoupeno zákazníkem, který je podnikatelem, je společností BUFFLER poskytována od data zakoupení záruka 24 měsíců a pro uplatnění případných vad platí občanský zákoník. Pro vyloučení pochybností se za zákazníka/podnikatele vždy považuje zákazník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která ve fakturačních údajích uvede své IČO, případně i DIČ.
 4. Obsahem záruky je odpovědnost za to, že dané vozidlo v době dodání má a po dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené technickými podmínkami a normami závaznými pro výrobce, popřípadě že vozidlo má vlastnosti obvyklé, pokud změna těchto vlastností není přirozeným důsledkem jeho používání. Odpovědnost za případné odchylky od uvedených vlastností, tj. za vady, které se na vozidle vyskytnou po jeho převzetí v záruční době, spočívá především v bezplatném odstranění oprávněně reklamované vady v některém z autorizovaných servisů BUFFLER.
 5. Pro předejití vzniku závažnějších závad se předepisuje provedení servisních prohlídek v rozsahu dle do počtu maximálních ujetých kilometrů nebo do uplynutí doby od předchozí prohlídky, a to podle toho, která situace nastane dříve. Řádné plnění této povinnosti prokazuje kupující záznamy v servisní knížce, do které jsou tyto servisní prohlídky zaznamenány autorizovaným servisem BUFFLER a zároveň účetními doklady za provedené práce včetně uvedení modelu a VIN vozidla.
 6. Na vozidlo Vámi zakoupené výhradně u autorizovaného prodejce BUFFLER je za podmínek dodržování stanoveného způsobu užívání, dodržování servisních, údržbových a jiných ustanovení, importérem poskytována záruční doba dle občanského zákoníku.
 7. Zákazník (kupující) je povinen každý výskyt vady zboží v záruční době neprodleně písemně oznámit prodávajícímu, jinak jeho nároky na záruku zanikají. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je kupující povinen přistavit zboží do pěti kalendářních dnů od doručení řádného oznámení vad dle předchozí věty v čistém stavu a bez jakéhokoli nákladu a osobních věcí prodávajícímu, popřípadě pověřenému BUFFLER Autorizovanému servisu, jinak nároky ze záruky zanikají.

Základní pravidla pro uplatnění záruky za jakost

 1. Vozidlo bylo do České republiky dovezeno výhradně společností BUFFLER a zároveň bylo zakoupeno výhradně u společnosti BUFFLER nebo u jejího Autorizovaného prodejce zařazeného v seznamu Autorizovaných prodejců, uvedeném na webových stránkách www.buffler.cz
 2. Nárok na uplatnění záruky lze vznést pouze ve stanovené záruční době u Vašeho prodávajícího, autorizovaného prodejce BUFFLER, a to bez zbytečných odkladů ihned po zjištění vady.
 3. Jste-li např. na cestách a zjistíte-li na vozidle závadu, která podle Vašeho soudu má vliv na bezpečnost jízdy, můžete se obrátit i na jiný autorizovaný servis BUFFLER a případnou závadu si nechat odstranit tam. Nepokračujte v jízdě, dokud nebude vozidlo prohlédnuto. Jiný partner než ten, co Vám vozidlo prodal, ale není povinen převzít Vaše vozidlo do opravy.
 4. Oprávněnost záruky posuzuje BUFFLER Autorizovaný prodejce, nebo BUFFLER Autorizovaný servis nebo u složitějších případů společnost BUFFLER. Tímto nejsou dotčena práva zákazníka.
 5. Odstranění vady bude provedeno buď výměnou nebo opravou součástí nebo skupin.
 6. Při uplatnění nároku ze záruky je třeba předložit dokumenty deklarující vlastníka vozidla a prováděnou péči o stroj. Zejména se jedná o nákupní fakturu, dokument „předávací protokol/dodací list/registrace vozidla“, tuto uživatelskou příručku, která obsahuje vyplněný záruční list, vyplněné záznamy servisních prohlídek a účetní doklady k těmto servisním prohlídkám, případně i doklady k předcházejícím reklamacím (např. reklamační listy).
 7. Byla řádně prováděna pravidelná údržba vozidla.
 8. Došlo ke splnění všech v servisní knížce předepsaných servisních prohlídek ohledně údržby vozidla a na vozidle nebyla dodatečně provedena nepovolená úprava. Při uplatnění záruky je bezpodmínečně nutné doložit plnění těchto podmínek řádně vyplněnou a potvrzenou servisní knížkou a zároveň účetními doklady za provedené práce včetně uvedení modelu a VIN vozidla.
 9. V případě, že se jedná o vozidlo s přidělenou registrační značkou (SPZ) a registrované v registru vozidel k provozu na pozemních komunikacích předá kupující při předání k reklamaci prodávajícímu nebo autorizovanému servisu současně i OTP a zelenou kartu s platným pojištěním.
 10. Zákazník (kupující) se zavazuje, že veškeré opravy a úpravy vozidla budou v průběhu záruční doby prováděny pouze v Autorizovaném servisu společnosti BUFFLER. Dále se zákazník zavazuje vozidlo ošetřovat dle plánu údržby, popsaném v této Uživatelské příručce.
 11. Vozidlo bylo správně používáno v souladu s návodem k obsluze, který je nedílnou součástí této Uživatelské příručky.

Základní pravidla pro uplatnění záruky za jakost

 1. Vozidlo bylo užíváno výhradně k účelu, ke kterému bylo vyrobeno a zakoupeno.
 2. Vozidlo bylo používáno v souladu s podmínkami popsanými v této Uživatelské příručce.
 3. Vozidlo nebylo používáno ke komerčním účelům, závodění, skákání nebo agresivnímu stylu jízdy.
 4. Na vozidle nebyly učiněny jakékoli neoprávněné opravy, úpravy a zásahy než výslovně schválené výrobcem nebo společností BUFFLER. Taktéž nebylo použito jiné než výrobcem nebo společností BUFFLER schválené příslušenství a doplňky.
 5. Na stroji nebyl proveden žádný zásah jiným než BUFFLER Autorizovaným servisem nebo společností BUFFLER.
 6. Byly dodržovány veškeré servisní, záběhové a údržbové podmínky popsané mimo jiné v Plánu periodické údržby a mazání v této Uživatelské příručce.
 7. U vozidla nebyl v záruční době překročen počet najetých km nebo motohodin nebo časový interval od předešlé servisní prohlídky. Odpovídající počet je specifikován v této Uživatelské příručce.
 8. Ve vozidle bylo používáno pouze předepsané palivo, oleje a mazivo. Vše v předepsaném množství.
 9. Vozidlo nebylo nadměrně zatěžováno nebo používáno v podmínkách kladoucích na vozidlo extrémní nároky (bylo používáno v souladu se všemi podmínkami uvedenými v této Uživatelské příručce).

Základní pravidla pro uplatnění záruky za jakost

 1. Pokud zákazník (kupující) neuplatní záruku dle Základních pravidel pro uplatnění záruky za jakost – bod 2, nebo nedodržením ustanovení Záručních podmínek – bod 5, nebo jiným porušením nebo nedodržením podmínek a pravidel uvedených v této Uživatelské příručce.
 2. Jestliže vozidlo nebylo zakoupeno u BUFFLER Autorizovaného prodejce nebo u společnosti BUFFLER.
 3. Pokud nebyly přesně dodržovány veškeré servisní, záběhové a údržbové podmínky popsané mimo jiné v Plánu periodické údržby a mazání v této Uživatelské příručce.
 4. Pokud vozidlo nebylo přistaveno do autorizovaného servisu k předepsaným servisním prohlídkám vůbec nebo včas.
 5. Pokud byl v záruční době překročen počet najetých km nebo motohodin nebo časový interval od předešlé servisní prohlídky. Odpovídající počet je specifikován v této Uživatelské příručce.
 6. Bylo-li vozidlo provozováno na jiné než předepsané palivo, olej či mazivo nebo bylo použito v nesprávném množství.
 7. Jestliže bylo vozidlo nadměrně zatěžováno nebo používáno v podmínkách kladoucích na vozidlo extrémní nároky (nebylo používáno v souladu s podmínkami pro používání popsanými v této Uživatelské příručce.
 8. Pokud bylo vozidlo používáno ke komerčním účelům, závodění, skákání nebo agresivnímu stylu jízdy.
 9. Jestliže byly na vozidle učiněny jakékoli neoprávněné opravy, úpravy nebo zásahy než výslovně schválené výrobcem nebo společností BUFFLER nebo bylo použito jiné než výrobcem nebo společností BUFFLER schválené příslušenství nebo doplňky.
 10. Na vozidle byl proveden jakýkoliv zásah jiným než BUFFLER Autorizovaným servisem nebo společností BUFFLER.
 11. Jsou-li na vozidle poškozena, pozměněna nebo nečitelná výrobní čísla a identifikační značky výrobce nebo dovozce.
 12. Údaje v dokladech (například v technickém průkazu – pokud je vystaven) neodpovídají příslušným údajům na vozidle.
 13. Došlo k poškození vozidla vlivem použití na místech nevhodných k používání nebo nevhodným používáním a zacházením.
 14. Vozidlo nebylo používáno v podmínkách, k účelům a způsobem, pro které je určeno, nebo bylo provozováno jiným než obvyklým způsobem.
 15. Vozidlo bylo používáno k závodním účelům nebo bylo provozováno na uzavřeném závodním okruhu.
 16. Vada vznikla v důsledku nedostatečné péče, nesplněním povinností majitele vozidla nebo řidiče, zanedbáním i zdánlivě bezvýznamných vad, přetěžováním, nevhodnou přepravou nebo uskladněním, zanedbáním péče o čistotu vozidla, zejména při zimním provozu, nevhodným zazimováním nebo uskladněním především v zimním období nebo špatným záběhem.
 17. Uživatel nedbal technických parametrů uvedených v technickém průkazu, zejména vozidlo přetěžoval, překračoval rychlost, otáčky motoru, nadměrně vozidlo zatížil nebo zatěžoval, apod.
 18. Vozidlo neodpovídá homologované specifikaci.
 19. Ve vozidle jsou neoprávněně zamontovány díly, jejichž užití nepovolil výrobce nebo importér nebo byl-li na vozidle proveden zásah jiným subjektem než autorizovaným servisem BUFFLER.
 20. Byl použit neoriginální náhradní díl/díly, byl proveden neodborný servis.
 21. Motor byl upraven na jiné, než má standardní homologované provedení.
 22. Byla, jakkoliv upravena elektroinstalace, než má standardní homologované provedení.
 23. Pokud se zákazník (kupující) neřídí pokyny pro provoz a údržbu vozidla (viz Uživatelská příručka).
 24. Je vozidlo poškozeno kolizí nebo dopravní nehodou nebo havárií vozidla nebo došlo k mechanickému poškození nebo přetížení (např. nárazem, pádem, úderem, apod.).
 25. Právo vyplývající ze záruky nebylo uplatněno v záruční době.
 26. Není kupujícím ve stanovených termínech předáváno vozidlo autorizovanému prodejci/prodávajícímu nebo autorizovanému servisu k provedení všech v servisní knížce předepsaných servisních prohlídek. Řádné plnění této povinnosti prokazuje kupující záznamy v servisní knížce.
 27. Vozidlo nebylo dostatečně nebo správně promazáváno, kontrolováno, udržováno, skladováno nebo s ním bylo nevhodně manipulováno, nebo došlo k nedovoleným úpravám, opravám či zásahu do konstrukce.
 28. Vlivem času nebo povětrnostních podmínek došlo ke změnám barevných povrchů, loupání, zastarání, apod.

Základní pravidla pro uplatnění záruky za jakost

 1. Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních dílů, jako jsou např. pneumatiky, čepy, klouby, tlumiče, ložiska, svíčky zapalování, filtry, akumulátory, brzdové destičky, spojky, brzdové a spojkové obložení, variátor, pojistky, hnací řetězy a řetězová kola, řemeny, pásy, žárovky a některá těsnění.
 2. Záruka se nevztahuje na opotřebení součástí a náplní, jejichž fyzická životnost je přirozeně nižší než délka záruční doby, jako např. gumové součásti, gumové hadičky, náplně chlazení a brzdového systému, oleje a maziva, baterie (zejména obvyklé snižování kapacity v čase), atd.
 3. Záruka se nevztahuje na válečky variátorů, vodítka k řemenům, řemeny, řetězy, spojky.
 4. Záruka se nevztahuje na barevnou stabilitu plastových a lakovaných částí vystavených mechanickému namáhání nebo zatěžovaných UV zářením nebo slunečním zářením.
 5. Záruka se nevztahuje na veškeré projevy opotřebení povrchů zboží, včetně laku karoserie, laku/potahu skládacích/sklápěcích střech a sedadel/sedel a prasklá skla.
 6. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nedostatečné péče o vozidlo, neplnění všech povinností popsaných v této Uživatelské příručce, zanedbání i zdánlivě bezvýznamných vad, nevhodnou přepravou, nevhodným zazimováním nebo uskladněním především v zimním období nebo špatným záběhem.
 7. Záruka se nevztahuje na přirozené hluky a vibrace motoru, které nemají vliv na funkci, provoz či životnost vozidla.
 8. Záruka se nevztahuje na úkony spojené s běžnou údržbou, pravidelnými servisními prohlídkami, čištěním a dekarbonizací, jako například čištění palivových filtrů či dekarbonizaci spalovacího systému, seřízení motoru, výměny svíček, apod.
 9. Záruka se nevztahuje na vady způsobené pádem vozidla, kolizí nebo dopravní nehodou nebo havárií vozidla, nebo pokud došlo k mechanickému poškození nebo přetížení (např. nárazem, pádem, úderem, apod.). Záruka se nevztahuje i na vady vzniklé později jako důsledek těchto událostí.
 10. Záruka se nevztahuje na vady způsobené přírodními živly nebo katastrofami (bouřka, blesk, voda, oheň, vítr, vichřice, apod.)
 11. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku působení sazí, kouře, chemických látek, ptačího trusu, mořské vody nebo podobných vlivů.
 12. Záruka se nevztahuje na závady způsobené působením biosložek obsažených v benzínu, zejména pak lihu, který váže vodu a ta způsobuje znečištění, případné ucpávání palivového systému a vstřikování.
 13. Záruka se nevztahuje na veškeré seřizovací práce a čištění (např. měření a nastavení geometrie podvozku), dobíjení a ošetřování akumulátorů, resetování elektronických systémů, aniž by byl vadný nějaký díl, čištění karburátoru a jeho trysky, čištění palivové soustavy, čištění a seřizování trysek omývačů skel světlometů a oken, apod.
 14. Nároky z odpovědnosti za vady náhradních dílů zabudovaných do zboží za účelem odstranění vady zboží mohou být uplatněny pouze v záruční době zboží, jinak tyto nároky zanikají.
 15. Tato záruční doba se nevztahuje na opotřebení spotřebních dílů, jako jsou např.: pneumatiky, čepy, tlumiče, ložiska, svíčky zapalování, filtry, akumulátory, brzdové destičky, brzdové a spojkové obložení, variátor, pojistky, hnací řetězy a řetězová kola, řemeny, pásy, žárovky a některá těsnění. Záruční doba počíná běžet dnem zaznamenaným v záručním listě (datum prodeje) a musí být shodné s dokladem o nákupu vozidla a údajem na předávacím protokolu/dodacím listu/registraci prodeje – záruky. Každá servisní prohlídka/garanční kontrola je placenou službou a hradí ji kupující (zákazník). Servisní úkony sjednané nad rámec servisních či garančních prohlídek hradí zákazník v plné výši (jako např. čištění karburátoru, čištění zboží, opravu nabouraného zboží, výměnu nebo opravu opotřebených dílů a částí stářím či špatným používáním, odstranění vad vzniklých špatným nebo nevhodným zacházením s výrobkem, atd.).